Friday, June 1, 2007

Kuritööteaduse magister

Tuli yhe ylikooli listist mu postkasti teade, mis rääkis muuhulgas, et

Neljapäeval, X. juunil kaitsevad /---/ teadusmagistritööd:
/---/

kell 11 /---/ "Kuritegevuse ruumiökonomeetriline modelleerimine Eesti kohalike omavalitsuste näitel". Juhendajad prof /---/ ja dots /---/. Oponendid teadur /---/ ja teadur /---/.

Magistritöös tuuakse välja seosed kuritegevuse ja erinevate majanduslike, sotsiaaldemograafiliste ning ruumiliste tegurite vahel, kasutades Eesti kohalike omavalitsuste andmeid. Esmalt antakse ülevaade teaduskirjandusest, milles analüüsitakse kuritegevuse võimalike mõjurite välja selgitamist, kasutades majandusteaduslikku lähenemist. Erinevad autorid on tuvastanud nii tööturunäitajate (töötus, hõive, palgad) kui demograafiliste tegurite (noorte osakaal rahvastikus, muulaste osakaal) statistiliselt olulise seose kuritegevustasemetega. Kuna sageli on naabruses asuvate administratiivsete üksuste kuritegevustasemed üksteisest sõltuvuses, kasutatakse modelleerimisel üha enam ruumiökonomeetrilisi meetodeid, mis võimaldavad arvesse võtta ruumilist autokorrelatsiooni ja ruumilist heterogeensust andmetes. Töö parema loetavuse huvides antakse lühiülevaade ka ruumiökonomeetrilise modelleerimise olemusest ja tähtsamatest meetoditest.

Eesti kohalike omavalitsuste andmete põhjal hinnati regressioonimudelid kogu kuritegevuse, varguste, narkokuritegude ja raskete isikuvastaste kuritegude kohta. Kogu kuritegevuse ja varguste andmetes ilmnes ruumiline autokorrelatsioon, mistõttu nende kuriteoliikide puhul hinnati ruumilise lükke mudelid. Tuvastati kogu kuritegevuse statistiliselt oluline samasuunaline seos töötuse määra ja muulaste osakaaluga rahvastikus. Ka üksikisiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvesse osutus statistiliselt oluliseks, mille põhjal võib järeldada, et rikkamates omavalitsustes, kus on paremad võimalused nii seadusliku kui ebaseadusliku tulu teenimiseks, sooritatakse ka enam kuritegusid. Omavalitsuse paiknemist iseloomustavatest karakteristikutest osutusid oluliseks asukoht saarel ja merepiir. Saartel sooritatakse elanike arvu kohta oluliselt vähem kuritegusid kui mandril ning mandril asuvates merepiiriga omavalitsustes on kuritegevust rohkem, mis võib olla tingitud suvituspiirkondade asukohast mere ääres. Varguste osas saadi üldjoontes samad tulemused, mis oli igati ootuspärane, sest kogu kuritegevusest suure osa moodustavad vargused. Raskete isikuvastaste kuritegude ja narkokuritegude puhul tuvastati nende kuriteoliikide statistiliselt olulised seosed muulaste osakaaluga rahvastikus.
Paks kiri on minu pandud, mainitud isikute nimed on toimetusele teada ning ei puutu antud juhul asjasse.

Tegelikult ei taha ma kogu seda asja yldse kommenteerida. Liiga kerge on teha siit lihtsaid ja rumalaid järeldusi, olgu siis yhte- või teistpidi. Aga yks lause trygib algusest peale keelele ning vaatamata petlikkusele jääb see retoorilise irooniana mõlema äärmuse vahele.

Kes ytles, et Eestis neegreid ei ole?

 
eXTReMe Tracker